MAGTRON, ㈜대한특수금속

본문 바로가기

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.


DAE HAN Special Metal Co.Ltd. | 대표 : An Joon Beom | Tel : +82 032-821-2061 | FAX : +82 032-821-2066
주소 : Số 158 đường Nam Dong Dae, quận Nam Dong, thành phố Incheon 21690 (90BL-9L Khu công nghiệp Nam Dong số 671-8 Phường Gojan quận Nam Dong) | E-mail : kelly@e-magnet.co.kr
copyright (c) 2020 DAE HAN Special Metal Co.Ltd. All rights reserved.